Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden De Paardentherapeut

De Paardentherapeut gevestigd in Rotterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 65758900, BTW-id nummer: NL002222756B64, telefoonnummer: 06-40062617, e-mailadres: contact@depaardentherapeut.nl, website: www.depaardentherapeut.nl


Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Behandeling: het geven van een (fysieke) behandeling aan het paard.

Behandelovereenkomst: een overeenkomst op basis van een inspanningsverbintenis waarbij cliënt om een behandeling van het paard verzoekt en de Paardentherapeut, Shelley Meeuwsen dit verzoek honoreert, dan wel het aanbod van de Paardentherapeut, Shelley Meeuwsen om een behandeling voor een paard te starten welk aanbod cliënt al dan niet stilzwijgend aanvaardt.  

Cliënt: de paardeneigenaar (eigenaar van het dier) en/of aanbieder van het paard.  

De Paardentherapeut (Shelley Meeuwsen): de eigenaar van de Paardentherapeut.  

Paard: het voor een behandeling of consult aangeboden paard.


Algemeen

Op alle overeenkomsten tot behandeling, diensten en/of levering van producten door de Paardentherapeut zijn onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij vooraf schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Paardentherapeut een aanbod van cliënt om het paard te behandelen accepteert dan wel een verzoek tot levering van producten of diensten anders dan een behandeling accepteert.

Acceptatie kan zowel plaatsvinden door middel van een bevestiging per e-mail/telefoon van de afspraak voor een behandeling of levering van producten en overige diensten dan wel het starten van een behandeling. De Paardentherapeut is gerechtigd om aan de acceptatie nadere voorwaarden of beperkingen te stellen.

In geval een ander dan de eigenaar een paar ter beschikking stelt aan de Paardentherapeut voor een behandeling wordt de behandeling door de Paardentherapeut verricht onder de aanname dat deze persoon of dit bedrijf namens de eigenaar gemachtigd is om het paard ter beschikking te stellen. Indien blijkt dat deze persoon of dit bedrijf niet beschikt over de vereiste machtiging of achteraf blijkt dat de eigenaar van het paard de machtiging betwist, is hij jegens de Paardentherapeut de verplichtingen uit de behandelovereenkomst na te komen.
 

Behandeling

De behandeling wordt verricht op basis van een inspanningsverbintenis, de Paardentherapeut is niet verplicht tot enige specifieke behandeling noch tot het leveren van enig vooraf bepaald of voorzien resultaat.

De behandeling vindt plaats op de locatie van het betreffende paard.

De behandeling van het paard wordt verricht in opdracht van de cliënt en onder diens risico en verantwoordelijkheid.

Cliënt draagt er immer zorg voor dat een bekwaam verzorger/handler aanwezig is tijdens de behandeling en supervisie heeft over het betreffende paard.

Bij aanvang van de behandeling zal de Paardentherapeut een kort vooronderzoek uitvoeren. In geval uit dit vooronderzoek een contra-indicatie blijkt, dan wel de Paardentherapeut geen vertrouwen in de behandeling heeft, is zij te allen tijde gerechtigd de behandeling af te breken zonder gehouden te zijn tot enige vergoeding van schade of kosten. In dat geval is cliënt uitsluitend gehouden 50% van het behandeltarief aan de Paardentherapeut te voldoen.

De certificering en registratie van de Paardentherapeut staat vermeld op de website www.depaardentherapeut.nl

Afspraken voor een behandeling die minder dan 24 uur van te voren worden geannuleerd door cliënt zullen door de Paardentherapeut evenwel in rekening worden gebracht.

Met wensen van cliënt zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden, tenzij deze wensen naar het oordeel van de Paardentherapeut niet bijdragen aan de behandeling of de behandeling verstoren dan wel in strijd zijn met wettelijke voorschriften.

De Paardentherapeut kan te allen tijde voorafgaand aan de behandeling verlangen dat cliënt een akkoordverklaring (al dan niet met overlegging van een identiteitsbewijs) ondertekent voor de te verrichten behandeling en de daaraan verbonden kosten en risico’s.

Op uitdrukkelijke wens van cliënt en niet eerder dan na overleg met de Paardentherapeut waarin de risico’s en gevolgen van de beëindiging worden besproken, kan de behandeling voortijdig worden beëindigd. In dat geval is de Paardentherapeut in geen geval aansprakelijk voor eventuele schade en kosten als gevolg van de voortijdige beëindiging. Zonder gehouden te zijn tot betaling van enige schade dan wel kosten kan de Paardentherapeut de behandeling voortijdig staken, (i)indien het vertrouwen tussen de Paardentherapeut en cliënt dan wel het paard dermate ernstig is verstoord dat de Paardentherapeut een werkbare situatie niet meer aanwezig acht, (ii)de Paardentherapeut zich op het standpunt stelt dat (verdere voortzetting van) een behandeling van haar redelijkerwijs niet kan worden verlangd omdat er geen redelijke kans meer is op een succesvolle behandeling. In dat geval is cliënt te allen tijde gehouden de tot dan toe verrichte behandelingen aan de Paardentherapeut volledig te voldoen.


Annulering

Bij annulering binnen 7 dagen is de Paardentherapeut het recht voorbehouden om de reiskosten bij een gedeelte reisroute in rekening te brengen.

Bij annulering binnen 48 uur is de Paardentherapeut het recht voorbehouden om 100% van de geboekte behandeling in rekening te brengen al dan niet af te trekken van het resterende aantal behandelingen van geboekte trajcten.

Tussentijdse opzegging van een reeds aangegaan traject is slechts mogelijk indien de andere partij een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling indient en de Paardentherapeut dit verzoek honoreert. Bij betaling in termijnen vervalt de betalingsverplichting niet op het moment van tussentijdse opzegging en zal de Paardentherapeut bepalen aan welke verplichte restbetaling client moet voldoen.


Beeld- en geluidsopnames

Het is niet toegestaan zelf foto-, film-, video- of geluidsopnames te maken zonder uitdrukkelijke toestemming van de Paardentherapeut. Bij het verlenen van toestemming dient de maker van de opnames deze geheel voor eigen gebruiksdoel te maken. De opnames welke met toestemming van de Paardentherapeut gemaakt zijn mogen onder geen enkele voorwaarde, mits met uitdrukkelijke toestemming van de Paardentherapeut, op internet verspreid dan wel gedeeld worden.

Het maken en verspreiden van beeld- en geluidsopnames door de Paardentherapeut van aangeboden patiënt en/of cliënt zal altijd mondeling besproken worden en alleen in overleg met cliënt.


Vergoeding en facturatie

Voor het uitvoeren van de behandeling(overeenkomst) is cliënt een vergoeding verschuldigd ter hoogte van de tarieven van de Paardentherapeut. De meest recente tarieven staan steeds vermeld op de website van de Paardentherapeut. Genoemde prijzen en tarieven zijn inclusief btw en eventuele wettelijke verhogingen.

Cliënt zal de voor de behandeling verschuldigde vergoeding onmiddellijk na het volbrengen van de behandeling dan wel levering van de producten contant of per bank aan de Paardentherapeut voldoen.

De Paardentherapeut is gerechtigd om jaarlijks haar prijzen en tarieven aan te passen.

In uitzonderingsgevallen kan naar keuze van de Paardentherapeut worden ingestemd met betaling via een internetbankieren app op een mobiel apparaat van cliënt waarbij cliënt zelf verantwoordelijk is voor voldoende internetbereik en batterijduur om de overboeking daadwerkelijk te kunnen voldoen.

Tevens kan naar keuze van de Paardentherapeut worden ingestemd met een termijnbetaling door middel van een bankoverschrijving binnen 7 dagen na factuurdatum. In dat geval is de Paardentherapeut gerechtigd om €20,- aan administratiekosten in rekening te brengen die bovenop de verschuldigde vergoeding komen.

In geval tijdige betaling van de verschuldigde vergoeding uitblijft, is de Paardentherapeut gerechtigd zonder voorafgaande schriftelijke aanmaning wettelijke rente in rekening te brengen evenals alle gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten die zij gehouden is te maken ter incasso van de openstaande rekening.

De Paardentherapeut is gerechtigd om geheel of gedeeltelijke vooruitbetaling van de verschuldigde behandelvergoeding door cliënt te verlangen. Cliënt is niet gerechtigd tot enige verrekening of korting.

Indien een behandeltraject tussentijds wordt geannuleerd in overeenkomst en met goedkeuring van de Paardentherapeut zal een eventueel resterend restbedrag met behulp van een creditfactuur binnen tien werkdagen op het rekeningnummer van de cliënt worden teruggestort. Hiervoor wordt €7,50 aan adminstratiekosten gerekend.


Vertrouwelijkheid

De Paardentherapeut respecteert het vertrouwen dat cliënt stelt en belooft zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan. De Paardentherapeut is ervan overtuigd dat de bescherming van de bevindingen uit het onderzoek en behandeling van cliënt en patiënt van groot belang is. Om kwalitatief hoogstaande en persoonlijke service te kunnen bieden heeft de Paardentherapeut gegevens nodig van cliënt en het paard.

De Paardentherapeut is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen gegevens en informatie van cliënt en het paard. Het verstrekken van desbetreffende informatie en gegevens aan derden wordt uitsluitend gedaan in goed overleg met cliënt.

De persoonlijke gegevens van de cliënt zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van de Paardentherapeut gebruikt. Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld. de Paardentherapeut houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.


Klachten

Cliënt is verplicht om de door de Paardentherapeut verrichte behandeling dan wel levering van producten of overige diensten onverwijld na ontvangst te controleren op eventuele tekortkomingen.

Indien informatie van cliënt over het paard bewust wordt achtergehouden kan geen enkele aansprakelijkheid gemaakt worden op de verrichte behandeling en/of geleverde diensten door de Paardentherapeut.

Indien cliënt binnen vier weken na de verrichte behandeling en/of geleverde diensten een andere erkende, dan wel niet erkende paramedicus het paard laat behandelen zonder overleg met de Paardentherapeut, kan geen enkele aansprakelijkheid gemaakt worden op de verrichte behandeling en/of geleverde diensten door de Paardentherapeut.

Eventuele klachten over de verrichte behandeling, levering van producten of overige diensten dienen binnen een termijn van 7 dagen nadat een tekortkoming zichtbaar is geworden of zichtbaar had kunnen worden schriftelijk en gedetailleerd kenbaar te worden gemaakt bij de Paardentherapeut. Indien dit wordt nagelaten door cliënt vervalt iedere aanspraak van cliënt op de Paardentherapeut ter zake een tekortkoming.

Indien de Paardentherapeut een klacht over een behandeling, product of overige dienst gegrond acht, is zij gerechtigd naar eigen keuze:
- Voor zover nog mogelijk, de behandeling of overige dienst alsnog op juiste wijze te verrichten dan wel alsnog het product juist te leveren;
- Voor zover nog mogelijk, de tekortkoming ongedaan maken of een product of overige dienst te leveren zonder tekortkoming;
- Het door cliënt verschuldigde bedrag te crediteren.


Aansprakelijkheid

Een uitdrukkelijke voorwaarde voor het ontstaan van enige aansprakelijkheid van de Paardentherapeut is dat cliënt de Paardentherapeut onverwijld na het (moeten kunnen) constateren van een tekortkoming dit schriftelijk en gedetailleerd meldt bij de Paardentherapeut voor zover mogelijk vergezeld met een rapport van een onafhankelijke deskundige.

De aansprakelijkheid van de Paardentherapeut uit welke hoofde dan ook is beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van de Paardentherapeut in een voorkomend geval aanspraak op uitkering geeft. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van de Paardentherapeut meer bedragen dan € 25.000,--.

Vergoeding van indirecte schade is te allen tijde uitgesloten, waaronder in ieder geval wordt begrepen maar niet beperkt tot: gevolgschade, gederfde winst, gederfde omzet, gemiste besparingen, reputatieschade, schade door (bedrijfs)stagnatie, claims van derden en overige indirecte schade.

Voorgaande aansprakelijkheidsbeperkingen komen te vervallen in geval van opzet dan wel bewuste roekeloosheid van de Paardentherapeut. Iedere aanspraak op vergoeding van schade of overige aanspraak uit welken hoofde dan ook komt te vervallen ingeval cliënt de door de Paardentherapeut voorgeschreven instructies of handelingen niet of op onjuiste wijze heeft opgevolgd.


Toepasselijk recht en forumkeuze

Op alle (behandel)overeenkomsten tussen de Paardentherapeut en cliënt is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit de (behandel)overeenkomst zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter bij de rechtbank te Rotterdam, danwel Den Haag.